3. Συμπληρώστε τα στοιχεία σας

Write your first name

Πληκτρολογείστε το μικρό σας όνομα.

Write your last name

Πληκτρολογείστε το επίθετό σας.

From the dropdown menu select the country you currently live in.

Από το πτυσόμενο μενού επιλέξτε την χώρα στην οποία διαμένετε.

Select from the dropdown your birthdate

Επιλέξτε από το πτυσόμενο μενού την ημερομηνία γέννησής σας.

Click the 'Submit' button

Πατήστε το κουμπί Submit και περιμένετε να ολοκληρωθεί η διαδικασία.